ವಿಶ್ವಾಸ

Islam_7_by_bx

ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವಂತೆಯೇ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಹಾರವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆದಿಮಾನವ (ಆದಮ್(ಅ))ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಜನರೂ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮವು ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸ-ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *