(ನೀನು ತೋರಿದ) ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ನಡೆದವರ ಮಾರ್ಗವೂ ಅಲ್ಲ. (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ – 1 : 1 – 7)

Check Also

ಪರಮ ದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *