ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ಬಹುದೇವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಏಕದೇವತ್ವ

Nasthikathe-Bahudeva-Ekadevathva-190x300

ಮಾನವಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನು ‘ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ಬಹುದೇವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಏಕದೇವತ್ವ’ ಎಂಬ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗಿದೆ! ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವರೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

ಲೇಖಕರು : ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಸಈದ್

ಪುಟಗಳು : 52

ಬೆಲೆ: ರೂ. 24.00

Check Also

ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ1

One comment

  1. This book reveals some of the misconceptions about Islam and corrects a scientific manner based on derived from the Quran and Sunnah. Kannada This book reveals some of the misconceptions about Islam and corrects a scientific manner based on derived from the Quran and Sunnah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *