ನಾವು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಬಾದತ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ.

Check Also

ಪರಮ ದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ.

One comment

  1. Bearys incorporate the local Tulu culture of Dakshina Kannada and diverse traditions of the Moplahs of the Malabar coast .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *