ದೇವಾಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾದಿತೇ?

Devastithva-Nirakarisaladeethe-196x300

ದೇವವಿಶ್ವಾಸವು ಮಾನವನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಕುರಿತು ಜನರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೆಂಬುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಿಲುವನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ.

ಲೇಖಕರು : ಪ್ರೊ| ಕಮಾಲ್ ಪಾಶಾ. ಎಂ.ಎ

ಪುಟಗಳು : 24

ಬೆಲೆ:ರೂ.9.00

Check Also

ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *