ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Picture 408

ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಅಬುಲ್ ಆಲಾ ಮೌದೂದಿ(ರ) ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ‘ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕಾ ನಿಜ್ಹಾಮೆ ಹಯಾತ್’ ದೆಹಲಿಯ ಮರ್ಕಜ್ಹೀ ಮಕ್ತಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದೇ 1971 ರಿಂದ 1991 ಮಧ್ಯೆ ಇದರ ಆರು ಆವ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೇ 22000 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರತಿಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ.

Check Also

ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ1

One comment

  1. This book reveals some of the misconceptions about Islam and corrects a scientific manner based on derived from the Quran and Sunnah. Kannada This book reveals some of the misconceptions about Islam and corrects a scientific manner based on derived from the Quran and Sunnah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *